I K M
I K M
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai output dari Survey Kepuasan Masyarakat